Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ry ja sen kotipaikka on Oulu ja kieli suomi. Yhdistys voi käyttää epävirallista lyhennettä OSASTO.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yhteisiä opiskeluun liittyviä etuja. Yhdistyksen tarkoituksena on myös kannustaa Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää halutessaan erilaisia tapahtumia. Lisäksi yhdistys toimii jäsenistönsä edustajana erilaisissa työryhmissä, kokouksissa, palavereissa ja tapaamisissa sekä on yhteistoiminnassa muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, toimeenpanna huvitilaisuuksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, säästää erilaisia hankintoja varten sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys saa myös myydä oheistuotteita, kuten haalareita ja haalarimerkkejä toimintansa rahoittamiseksi.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Oulun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja / tai terveysalan tutkintoa suorittava opiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka liittyessään Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaan voivat liittyä myös yhdistykseen. Jäsenkirjaa pitää Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta.

4§ Kunniajäsenet

Hallitus voi myöntää halutessaan kunniajäsenyyden valitsemilleen henkilöille. Kunniajäsenyys voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle tai yhdistyksen eteen merkittävästi toimineelle henkilölle, joka on ansioitunut omalla vastuualueellaan laadullisesti tai määrällisesti. Henkilön tekemä työnjälki hyödyttää yhdistystä. Kunniajäsenet palkitaan kunniakirjoilla ja hallitus voi halutessaan myöntää heille myös muita etuuksia.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, 1-6 hallituksen jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Mikäli hallituksen jäseniksi ehdolle asetettuja on useampia kuin valittavia, tehdään valinta ehdokaslistoja käyttämättä henkilöäänestyksellä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä. Varajäsenet korvaavat hallituksen jäseniä heidän erotessaan tai estyessään osallistumaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa järjestäytymiskokouksessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Henkilökunnan yhteyshenkilö

Hallitus valitsee Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan kampuksen henkilökunnasta yhteyshenkilön yhdyssiteeksi yhdistyksen ja kampuksen henkilökunnan välille. Yhteyshenkilöllä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

10§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.

11§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokouksissa osallistujilla on sekä etä- että lähiosallistumismahdollisuus.

12§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

13§ Varsinaiset yleiskokoukset

13.1§ Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13.2§ Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.